Hướng dẫn tạo Listing (Điểm đến, dịch vụ du lịch, ...)
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam
và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Hướng dẫn tạo Listing (Điểm đến, dịch vụ du lịch, …)

 • Đăng nhập tài khoản
 • Chọn Add Listing
Hướng dẫn tạo Listing (Điểm đến, dịch vụ du lịch, ...)
 • Chọn loại Listing cần tạo
Hướng dẫn tạo Listing (Điểm đến, dịch vụ du lịch, ...)
 • Nhập thông tin cần thiết
Hướng dẫn tạo Listing (Điểm đến, dịch vụ du lịch, ...)
 • Các loại thông tin cơ bản gồm có:
  o Title: Tên Listing
  o Location: Địa chỉ
  o Description: Mô tả, giới thiệu
  o Category: Loại
  o Logo
  o Cover Image: Ảnh bìa trang Listing
  o Gallery Images: Album ảnh Listing
  o Facebook Video URL: Video giới thiệu (sử dụng link đăng trên facebook nếu có)
  o Youtube Video URL: Video giới thiệu (sử dụng link đăng trên Youtube nếu có)
  o Work Hours: Giờ mở cửa
  o Các thông tin khác: Số điện thoại, email, mạng xã hội, …
 • Ví dụ về 1 trang Listing tạo hoàn chỉnh
Hướng dẫn tạo Listing (Điểm đến, dịch vụ du lịch, ...)

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment
  0